Jowisz

Astronomiczny symbol Jowisza

 

 

 
Happiness - what else you need

Foto-via Wikimedia Commons. 

 

 

Paulo Coelho

Kiedy jem, nie zaj­mu­je mnie nic po­za jedze­niem. Kiedy idę, to idę i ty­le. A jeśli przyj­dzie mi wal­czyć, je­den dzień nie będzie lep­szy od dru­giego, by um­rzeć. Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie is­tnieje tyl­ko dzi­siaj i nie ob­chodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w te­raźniej­szości, sta­niesz się szczęśli­wym człowiekiem [...] I wte­dy two­je życie sta­nie się świętem, wiel­kim wi­dowis­kiem, po­nieważ będzie tą chwilą, którą właśnie żyjesz, żadną inną.

 

 


Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym. Wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem tworzy grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi.

Planetę znali astronomowie w czasach starożytnych, była związana z mitologią i wierzeniami religijnymi wielu kultur. Rzymianie nazwali planetę na cześć najważniejszego bóstwa swojej mitologii – Jowisza

Mitologia:

Jowisz, Jupiter (łac. Iuppiter) – w mitologii rzymskiej bóg nieba, burzy i deszczu, najwyższy władca nieba i ziemi, ojciec bogów. Był źródłem władzy (łac. imperium), jaką dzierżyli rzymscy urzędnicy. Rzymscy władcy i wodzowie starali się pozować na ludzkie ucieleśnienie czy odzwierciedlenie Jowisza. Pospolicie utożsamiany jest z greckim Zeusem, z czasem przejął jego cechy. Atrybutami Jowisza były piorun i orzeł. Syn Saturna

W rzeczywistości jest to (tożsamy z Zeusem) praindoeuropejski bóg dziennego nieboskłonu, burzy i piorunów. Obie nazwy, grecka i łacińska, wywodzą się z praindoeuropejskiego imienia Dieus ph2ter, co w wyniku różnych przekształceń fonetycznych dało łacińskie Iuppiter (Iovis + pater). Od dopełniacza (genetivus) tego imienia, brzmiącego Iovis, pochodzi polskie imię tego bóstwa, Jowisz.

Kult Jowisza, czczonego jako Jowisz Najlepszy Największy (łac. Iuppiter Optimus Maximus) koncentrował się w świątyni położonej na Kapitolu w Rzymie, gdzie zasiadał on w towarzystwie Junony i Minerwy. Czynnościami kultowymi opiekował się kapłan zwany flamen Dialis.

Jowisz i cała Trójca Kapitolińska uosabiali rzymskie państwo. W koloniach rzymskich budowano analogiczne świątynie Trójcy Kapitolińskiej, zwane po prostu Kapitolami, rozprzestrzeniając kult poza miasto Rzym.

Na terenach starożytnego italskiego miasta Iguvium odnaleziono w 1444 roku tablice poświęcone Jowiszowi (zobacz: Iguwińskie tablice). Jowisz razem z Junoną i Minerwą tworzył trójcę kapitolińską.

Przydomki Jowisza: Stator – ten, który zatrzymuje chwiejące się szeregi rzymskie, Victor – dawca zwycięstwa, Versor – ten, który zmusza nieprzyjaciół do ucieczk( Wikipedia)

 

 

 

Henryk Bardijewski

Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości. 

 

 

 


Jowisz to największa planeta krążąca wokół Słońca. Jej symbolika w horoskopie związana jest z rozwojem, osiągnięciami i pomocą "z góry". Wskazuje kierunki rozwoju i szanse odniesienia największych sukcesów, dlatego jego pozycja ważna jest przy podejmowaniu długoplanowych decyzji życiowych związanych z karierą, edukacją czy założeniem firmy.

Położenie Jowisza w horoskopie wskazuje na dziedziny, w których szczęście będzie człowiekowi sprzyjało najbardziej, i w których najłatwiej będzie mu odnieść sukces. Jego pozycja związana jest również z wewnętrznymi drogami rozwoju duchowego.

Sposób manifestacji ekspansywnej energii Jowisza zależy od znaku, w którym się on znajduje. Przykładowo Jowisz w Byku świadczy o zdolności do dobrego wykorzystywania dóbr materialnych, pomnażania majątku, inwestowania i umiejętności zadbania o swoje sprawy finansowe. Natomiast Jowisz w Pannie znamionuje rozwój poprzez pracę, skrupulatność i dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Jowisz jest źródłem rozmachu i ekspansji, ale nieharmonijnie aspektowany bywa również źródłem przesady, fanatyzmu i skłonności do wyolbrzymiania problemów. Dokładne skutki negatywnych aspektów zależą od planet, z którymi tworzy on te aspekty i od położeń tych planet w horoskopie.

Pełny cykl Jowisza trwa około 12 lat. W jednym znaku zodiaku przebywa rok. W ciągu doby przesuwa się o około 14 minut kątowych.

 

 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry

Będziemy szczęśli­wi do­piero wte­dy, gdy uświado­mimy so­bie nasze za­danie, choćby naj­skrom­niej­sze. Wte­dy do­piero będziemy mog­li spo­koj­nie żyć i spo­koj­nie umierać, gdyż to, co na­daje sens życiu, na­daje sens także śmierci.